واحد اجرایی
سقف سازان نواندیش اقدام به آموزش اکادمیک نیروهای اجرایی خود نموده ودراجرای باکیفیت این سیستم تا حد زیادی موفق
عمل نموده است
خدمات قابل اجرا
۱-اجرای سقف کاذب کناف(یک پارچه)
بصورت ساده
بصورت دکوراتیو
۲-اجرای دیوار(درای وال)
بصورت دیوارپوششی
بصورت دیوارجداکننده تیپ های مورد نیاز
۳-اجرای سقف کاذب شبکه(کلیک،۶۰*۶۰)
۴-سقف کاذب ترکیبی
بصورت شبکه ویک پارچه
بصورت یکپارچه ومصالح دیگر